Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:23 PM , 29 August, 2023
Whatsapp Group

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 990 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 405 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 450 થી 508 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1740 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 2505 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1146 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1345 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1207 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી  રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1005 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1255 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 750 થી 1905 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 7600 થી 10500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2500 થી 3600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 29-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1200

1525

જુવાર

500

990

બાજરો

300

405

ઘઉં

450

508

મગ

1200

1740

ચોળી

1500

2505

ચણા

1000

1146

મગફળી જીણી

800

1345

મગફળી જાડી

850

1300

એરંડા

1150

1207

તલ

3000

3190

તલ કાળા

રાયડો

900

1005

રાઈ

1000

1255

લસણ

750

1905

જીરૂ

7,600

10,500

અજમો

2500

3600

ધાણા

1000

1300

ધાણી

સુવાદાણા

2000

3325

સીંગદાણા

1500

1650

સોયાબીન

850

920

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 470 થી 525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 378 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1151 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1316 થી 1565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1900 થી 2255 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1290 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1415 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1194 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 7600 થી 7600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1421 થી 1610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1090 થી 1090 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણા જાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1590 થી 1875 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોખાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 690 થી 690 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 29-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

470

525

બાજરો

300

378

ચણા

900

1151

અડદ

1316

1565

તુવેર

1900

2255

મગફળી જાડી

1000

1290

સીંગફાડા

1300

1415

એરંડા

1100

1194

તલ

3000

3240

જીરૂ

7,600

7,600

ધાણા

1100

1400

મગ

1421

1610

ચોળી

1090

1090

સીંગદાણા જાડા

1590

1875

સોયાબીન

900

950

મેથી

1050

1510

ચોખા

690

690

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1330 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1576 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 9000 થી 10300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1501 થી 2026 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3196 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 506 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 311 થી 406 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1126 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1301 થી 1601 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 875 થી 951 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 926 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 29-8-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

મગફળી જીણી

1100

1330

મગફળી જાડી

1100

1335

કપાસ

1450

1576

જીરૂ

9000

10,300

એરંડા

1150

1210

તુવેર

1501

2026

તલ

3000

3196

ધાણા

1200

1350

ધાણી

1200

1400

ઘઉં

440

506

બાજરો

311

406

ચણા

900

1126

અડદ

1301

1601

રાયડો

875

951

સીંગદાણા

1450

1700

સીંગફાડા

1300

1560

સોયાબીન

900

926


Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ