Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:35 PM , 18 April, 2023
Whatsapp Group


જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1665 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 550 થી 605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 460 થી 535 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 350 થી 626 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1555 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1700 થી 1950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1315 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1415 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1184 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 880 થી 987 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 1205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 5700 થી 7700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1800 થી 3550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-4-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1400

1665

જુવાર

550

605

બાજરો

460

535

ઘઉં

350

626

તુવેર

1400

1555

વાલ

1700

1950

મેથી

600

1315

ચણા

850

1210

મગફળી જીણી

1050

1365

મગફળી જાડી

1000

1415

એરંડા

900

1184

રાયડો

880

987

રાઈ

1050

1280

લસણ

300

1205

જીરૂ

5700

7700

અજમો

1800

3550

ધાણા

950

1200

ધાણી

1200

1450

ડુંગળી

80

175

વટાણા

740

900

જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 495 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 420 થી 617 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 520 થી 520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 700 થી 890 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 880 થી 979 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1620 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1706 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1434 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1721 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2200 થી 2890 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 2990 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 6000 થી 7400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1318 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણા જાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1860 થી 1960 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 960 થી 1053 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 980 થી 980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-4-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

400

495

ઘઉં ટુકડા

420

617

બાજરો

520

520

જુવાર

700

890

ચણા

880

979

અડદ

1050

1620

તુવેર

1450

1706

મગફળી જાડી

1200

1434

સીંગફાડા

1400

1721

એરંડા

1050

1200

તલ

2200

2890

તલ કાળા

2000

2990

જીરૂ

6000

7400

ધાણા

1000

1318

મગ

1100

1560

સીંગદાણા જાડા

1860

1960

સોયાબીન

960

1053

રાઈ

980

980

મેથી

700

1190

વટાણા

850

850

વરિયાળી

3000

3000

ચણા સફેદ

1050

2100

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1282 થી 1680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 840 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 980 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1445 થી 1775 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1445 થી 1818 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 3256 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 3035 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2872 થી 2910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 535 થી 535 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં બંસીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 632 થી 632 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 350 થી 701 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 370 થી 500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 755 થી 1005 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 810 થી 1194 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 720 થી 720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 700 થી 1529 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1182 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-4-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1282

1680

શિંગ મઠડી

840

1436

શિંગ મોટી

980

1440

શિંગ દાણા

1445

1775

શિંગ ફાડા

1445

1818

તલ સફેદ

1500

3256

તલ કાળા

1500

3035

તલ કાશ્મીરી

2872

2910

બાજરો

535

535

જુવાર

300

650

ઘઉં બંસી

632

632

ઘઉં ટુકડા

350

701

ઘઉં લોકવન

370

500

ચણા

755

1005

ચણા દેશી

810

1194

વટાણા

720

720

તુવેર

700

1529

એરંડા

900

1182

જીરું

3400

8050

રાયડો

970

970

રાઈ

1040

1192

ઇસબગુલ

4500

4500

ધાણા

1000

1680

ધાણી

1050

2090

અજમા

2590

2860

મેથી

990

1440

સોયાબીન

700

1025

રજકાના બી

2400

3400

વરીયાળી

2225

3010

સુવા

2130

2350

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1540 થી 1685 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 410 થી 605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 750 થી 911 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 430 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 350 થી 455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1431 થી 1740 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 890 થી 975 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 2250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1115 થી 1656 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1525 થી 1831 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2450 થી 2875 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2850 થી 3135 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 901 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1175 થી 1505 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1875 થી 1950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1290 થી 1566 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1270 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-4-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1540

1685

ઘઉં લોકવન

400

450

ઘઉં ટુકડા

410

605

જુવાર સફેદ

750

911

જુવાર પીળી

430

490

બાજરી

350

455

તુવેર

1431

1740

ચણા પીળા

890

975

ચણા સફેદ

1500

2250

અડદ

1115

1656

મગ

1525

1831

વાલ દેશી

2450

2875

વાલ પાપડી

2850

3135

વટાણા

901

1200

કળથી

1175

1505

સીંગદાણા

1875

1950

મગફળી જાડી

1290

1566

મગફળી જીણી

1270

1451

તલી

2920

3200

સુરજમુખી

870

1050

એરંડા

1150

1205

અજમો

2081

2452

સુવા

1900

2654

સોયાબીન

990

1015

સીંગફાડા

1280

1840

કાળા તલ

2680

2970

લસણ

650

1225

ધાણા

1050

1380

મરચા સુકા

1800

4800

ધાણી

1150

1760

વરીયાળી

2200

2800

જીરૂ

6800

7700

રાય

1100

1250

મેથી

1040

1500

ઇસબગુલ

3700

4451

કલોંજી

2900

3410

રાયડો

850

970

ગુવારનું બી

1050

1090


Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ